De Praktijk

Ons verhaal

Wat maakt ons succesvol en uniek?

Dat is een combinatie van factoren.

1. Door de jaren heen hebben we ruime ervaring opgebouwd. Onze patiëntenpopulatie bestaat uit complexe casussen uit de moeilijkste categorieën. We helpen dagelijks patiënten met het hoogste vatbaarheidsniveau voor Parodontitis. En met succes. Het geeft ons veel voldoening en plezier om het maximaal haalbare uit iedere behandeling te halen en het beste resultaat voor de patiënten te realiseren. Juist door de complexiteit en diversiteit van de problematieken is de uitdaging bij iedere patiënt groot.

Wij beginnen vaak waar anderen zijn gestopt – dat is ook onze taak. Dat wordt van ons verwacht en dat is onze toegevoegde waarde voor de verwijzers/collega tandartsen en mondhygiënisten

2. Alle medewerkers zijn geruime tijd werkzaam geweest in de algemene praktijk. Hierdoor weten wij wat er bij u speelt en kunnen wij ons verplaatsen in uw situatie. Dit betekent dat wij zorg en advies doeltreffend en aanvullend kunnen aanbieden.

3. Wij starten iedere behandeling met het opstellen van een individueel behandelplan in overleg met de patiënt en de verwijzer. Alles volgens de protocollen die daarvoor ontwikkeld zijn.

Doordat wij nauw samenwerken met de verwijzer en de patiënt, kunnen wij zorg op hoog niveau leveren.

Het team

Klik op de foto’s om de namen te zien van onze teamleden.

Filosofie

Wij streven naar de beste behandeling voor een perfect resultaat. In onze kliniek worden patiënten met (zeer) ernstige parodontitis en patiënten waarbij implantaten moeten worden geplaatst, behandeld. Wij werken conform de richtlijnen die de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie ten aanzien van het Instituut Parodontoloog (NVvP) en Implantoloog (NVOI) hebben opgesteld.

Patiënten worden uitsluitend op basis van verwijzing door ons behandeld. Het belang van de patiënt gaat bij ons boven alles en daarvoor is een goede samenwerking tussen ons en de verwijzende tandarts essentieel.

Onze behandelprotocollen zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Tarieven

Sinds 1 januari 2013 maakt de Kliniek voor Parodontologie en Implantologie in Huizen opnieuw gebruik van de Uniforme Particuliere Tarieven voor tandartsen (UPT). Deze zijn vastgesteld door de overheid (NZa).

Link naar de Nederlandse Zorgautoriteit, NZa

Privacy Reglement

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. De Kliniek voor Parodontologie en Implantologie, streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht en geboortedatum;
 • BSN;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw medisch patiëntendossier;
 • Het inloggen in uw medisch patiëntendossier
 • Het bijhouden van uw medisch patiëntendossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor het bewaren van uw financiële gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.  Er is een privacy beleid opgesteld zodat uw privacy voldoende wordt gewaarborgd in de praktijk. Er wordt in de praktijk gewerkt volgens de aangescherpte wet NEN 7510 Informatiebeveiliging. Dit houdt in dat wij uw patiëntengegevens voor de nu geldende regels bewaren, bewerken en beveiligen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies 

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij op dit moment mogelijk gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan kliniek@parodontologie-huizen.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 035-6910250. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren, maar doch uiterlijk binnen de wettelijk geldende termijn van 1 maand na ontvangst.

 Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

Ga naar Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Kliniek voor Parodontologie en Implantologie Huizen, Naarderstraat 6, 1271 CE Huizen, tel.nr: 035-6910250.

Klachtenregeling

De medewerkers van de Kliniek voor Parodontologie en Implantologie vinden een zorgvuldige behandeling en bejegening van patiënten belangrijk. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, over de wijze waarop u bent geïnformeerd, de benadering naar u toe en hoe zaken georganiseerd zijn.

Als u een klacht heeft of ontevreden bent kunt u dit het beste met de behandelaar bespreken. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. Een gesprek kan verhelderend werken en kan uw ontevredenheid wegnemen. Voor de behandelaar is het belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan zoeken naar een gezamenlijke oplossing.

Heeft u daarnaast nog vragen? Dan kunt u terecht bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP kan algemene vragen beantwoorden over een behandeling. Telefoonnummer: 0900- 2025012 (€ 0,90 per gesprek). 

Klachtencommissie

Komt u samen met de behandelaar niet tot een bevredigende oplossing dan kunnen we u adviseren uw klacht per brief aan de KNMT( Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde) voor te leggen.

U kunt dan gebruik maken van de KNMT Klachtenregeling, waar de Kliniek voor Parodontologie en Implantologie bij is aangesloten.

De regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector(WKCZ) aan iedere zorgverlener stelt.

Meer informatie over de KNMT Klachtenregeling kunt u schriftelijk opvragen via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.